GPU和CPU服务器测试mnist手写数字集

  |  

一、GPU服务器

服务器 IP :172.xx.xx.98 (4块NVIDIA TITAN X GPU,32 CPU核心)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
zhwhong@news-ai:~$ nvidia-smi
Mon Mar 13 14:30:39 2017
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 367.48 Driver Version: 367.48 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX TIT... Off | 0000:01:00.0 Off | N/A |
| 22% 53C P0 69W / 250W | 0MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce GTX TIT... Off | 0000:02:00.0 Off | N/A |
| 22% 57C P0 72W / 250W | 0MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 GeForce GTX TIT... Off | 0000:82:00.0 Off | N/A |
| 22% 57C P0 73W / 250W | 0MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 GeForce GTX TIT... Off | 0000:83:00.0 Off | N/A |
| 0% 53C P0 60W / 250W | 0MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| No running processes found |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
zhwhong@news-ai:~$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 32
On-line CPU(s) list: 0-31
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 8
Socket(s): 2
NUMA node(s): 2
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 63
Stepping: 2
CPU MHz: 1201.218
BogoMIPS: 4800.94
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 20480K
NUMA node0 CPU(s): 0-7,16-23
NUMA node1 CPU(s): 8-15,24-31

使用 cat /proc/cpuinfo 命令可以查看每一个cpu核详细信息.

二、CPU服务器

服务器 IP :113.xx.xxx.196 (纯CPU服务器,128核

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
mye@ubuntu:~$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 128
On-line CPU(s) list: 0-127
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 16
Socket(s): 8
NUMA node(s): 8
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 63
Stepping: 4
CPU MHz: 1200.031
BogoMIPS: 4396.82
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 40960K
NUMA node0 CPU(s): 0-15
NUMA node1 CPU(s): 16-31
NUMA node2 CPU(s): 32-47
NUMA node3 CPU(s): 48-63
NUMA node4 CPU(s): 64-79
NUMA node5 CPU(s): 80-95
NUMA node6 CPU(s): 96-111
NUMA node7 CPU(s): 112-127

使用 cat /proc/cpuinfo 命令可以查看每一个cpu核详细信息.

三、mnist测试

(1)逻辑回归logistic测试

Example: 02_logistic_regression.py

测试结果:

a.batch_size : 128

GPU CPU
top信息 %CPU:244.2 %CPU:472
nvidia-smi信息 20%左右
mnist运行结果 (99, 0.9234,
datetime.timedelta(0, 68, 913616))
统计:68s/100轮
(99, 0.92330000000000001,
datetime.timedelta(0, 101, 424780))
统计:101s/100轮

b.batch_size : 256

GPU CPU
top信息 %CPU:214.1 %CPU:781.1
nvidia-smi信息 24%左右
mnist运行结果 (99, 0.92290000000000005, datetime.timedelta(0, 45, 724627))
统计:45s/100轮
(99, 0.92300000000000004,
datetime.timedelta(0, 79, 207202))
统计:79s/100轮

c.batch_size : 512

GPU CPU
top信息 %CPU:203.2 %CPU:1031
nvidia-smi信息 29%左右
mnist运行结果 (99, 0.92000000000000004, datetime.timedelta(0, 30, 479467))
统计:30s/100轮
(99, 0.92010000000000003,
datetime.timedelta(0, 66, 738092))
统计:66秒/100轮

GPU运行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
zhwhong@news-ai:~/MNIST_test$ nvidia-smi
Mon Mar 13 15:13:32 2017
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 367.48 Driver Version: 367.48 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX TIT... Off | 0000:01:00.0 Off | N/A |
| 22% 57C P2 70W / 250W | 11664MiB / 12206MiB | 29% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce GTX TIT... Off | 0000:02:00.0 Off | N/A |
| 22% 58C P2 71W / 250W | 11603MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 GeForce GTX TIT... Off | 0000:82:00.0 Off | N/A |
| 22% 57C P2 71W / 250W | 11603MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 GeForce GTX TIT... Off | 0000:83:00.0 Off | N/A |
| 22% 55C P2 75W / 250W | 11601MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| 0 28564 C python 11660MiB |
| 1 28564 C python 11599MiB |
| 2 28564 C python 11599MiB |
| 3 28564 C python 11597MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+

CPU运行结果:

(2)卷积神经网络conv测试

Example : 05_convolutional_net.py

测试结果:

a.batch_size : 128

GPU CPU
top信息 %CPU:141.9 %CPU:5224.3
nvidia-smi信息 75%左右
mnist运行结果 (0, 0.93359375, 4, 230888)
(1, 0.984375, 7, 929353)
(2, 0.97265625, 11, 635471)
(3, 0.98828125, 15, 310449)
(4, 0.9921875, 19, 3371)
(5, 0.98828125, 22, 720680)
(6, 1.0, 26, 384165)
(7, 0.99609375, 30, 88245)
……
(99, 0.9921875, 370, 693523)
平均:3.7s/轮
(0, 0.95703125, 54, 907580)
(1, 0.98046875, 111, 935452)
(2, 0.98828125, 169, 417860)
(3, 0.98046875, 227, 60819)
(4, 0.9921875, 284, 513000)
(5, 0.98828125, 342, 273721)
(6, 0.9921875, 399, 981951)
(7, 0.984375, 458, 23667)
(8, 0.99609375, 516, 282659)
……
平均:57s/轮

b.batch_size : 256

GPU CPU
top信息 %CPU:114.4 %CPU:5746
nvidia-smi信息 82%左右
mnist运行结果 (0, 0.6796875, 3, 563670)
(1, 0.9609375, 6, 565172)
(2, 0.96875, 9, 520787)
(3, 0.98828125, 12, 552352)
(4, 0.9921875, 15, 509898)
(5, 0.984375, 18, 508712)
(6, 0.9921875, 21, 465722)
……
(99, 1.0, 301, 239776)
平均:3s/轮
(0, 0.69921875, 37, 712726)
(1, 0.97265625, 75, 387519)
(2, 0.984375, 113, 36748)
(3, 0.98828125, 150, 694555)
(4, 0.98828125, 188, 393595)
(5, 0.984375, 225, 962947)
(6, 0.98046875, 263, 551988)
(7, 0.9921875, 301, 107670)
……
平均:37s/轮

c.batch_size : 512

GPU CPU
top信息 %CPU:98.5 %CPU:5994
nvidia-smi信息 90%左右
mnist运行结果 (0, 0.09375, 3, 358815)
(1, 0.52734375, 5, 918648)
(2, 0.91796875, 8, 488475)
(3, 0.9296875, 11, 35129)
(4, 0.98046875, 13, 605235)
(5, 0.96875, 16, 148614)
(6, 0.984375, 18, 715051)
(7, 0.9765625, 21, 281468)
(8, 0.9921875, 23, 854374)
……
(99, 1.0, 263, 28433)
平均:2.63s/轮
(0, 0.08203125, 31, 125486)
(1, 0.796875, 62, 543181)
(2, 0.91015625, 94, 522874)
(3, 0.9609375, 126, 946088)
(4, 0.96484375, 159, 929706)
(5, 0.95703125, 193, 230872)
(6, 0.9921875, 226, 695604)
(7, 0.98828125, 260, 43828)
(8, 0.9921875, 293, 214191)
(9, 0.99609375, 326, 797200)
……
平均:32.6s/轮

GPU运行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
zhwhong@news-ai:~/MNIST_test$ nvidia-smi
Mon Mar 13 15:44:49 2017
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 367.48 Driver Version: 367.48 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX TIT... Off | 0000:01:00.0 Off | N/A |
| 27% 70C P2 192W / 250W | 11713MiB / 12206MiB | 90% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce GTX TIT... Off | 0000:02:00.0 Off | N/A |
| 22% 53C P2 70W / 250W | 11603MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 GeForce GTX TIT... Off | 0000:82:00.0 Off | N/A |
| 22% 45C P2 69W / 250W | 11627MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 GeForce GTX TIT... Off | 0000:83:00.0 Off | N/A |
| 22% 52C P5 22W / 250W | 11601MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| 0 9587 C python 11709MiB |
| 1 9587 C python 11599MiB |
| 2 1552 C python 506MiB |
| 2 9587 C python 11117MiB |
| 3 9587 C python 11597MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+

CPU运行结果:

(3)循环神经网络lstm测试

Example : 07_lstm.py

测试结果:

batch_size : 512

GPU CPU
top信息 %CPU:123.4 %CPU:818.4
nvidia-smi信息 40%左右
mnist运行结果 (0, 0.26953125, 2, 390310)
(1, 0.37890625, 4, 420676)
(2, 0.68359375, 6, 385682)
(3, 0.7421875, 8, 494356)
(4, 0.7890625, 10, 649750)
(5, 0.84375, 12, 547186)
(6, 0.83203125, 14, 657817)
(7, 0.8671875, 16, 743615)
(8, 0.87109375, 18, 737803)
……
……
(99, 0.96875, 202, 633241)
平均:2.02s/轮
(0, 0.2265625, 10, 367446)
(1, 0.3984375, 20, 716101)
(2, 0.61328125, 31, 403893)
(3, 0.734375, 42, 7851)
(4, 0.75, 52, 698565)
(5, 0.78515625, 63, 61517)
(6, 0.84765625, 73, 529780)
(7, 0.84765625, 84, 130221)
(8, 0.8828125, 94, 898270)
(9, 0.90234375, 105, 455608)
……
(99, 0.98046875, 995, 356187)
平均:9.95s/轮

GPU运行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
zhwhong@news-ai:~/MNIST_test$ nvidia-smi
Mon Mar 13 16:05:19 2017
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 367.48 Driver Version: 367.48 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX TIT... Off | 0000:01:00.0 Off | N/A |
| 22% 61C P2 90W / 250W | 185MiB / 12206MiB | 40% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce GTX TIT... Off | 0000:02:00.0 Off | N/A |
| 22% 55C P5 20W / 250W | 109MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 GeForce GTX TIT... Off | 0000:82:00.0 Off | N/A |
| 22% 55C P5 56W / 250W | 109MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 GeForce GTX TIT... Off | 0000:83:00.0 Off | N/A |
| 22% 54C P5 21W / 250W | 109MiB / 12206MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| 0 17988 C python 183MiB |
| 1 17988 C python 107MiB |
| 2 17988 C python 107MiB |
| 3 17988 C python 107MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+

CPU运行结果:


注:关于训练中每个epoch时间统计,可以使用python datetime 模块,使用datetime.datetime.now() 获取系统时间。


哎呦,不行了,要睡觉了,赏我 e(=2.72) 元咖啡钱吧,您的支持将鼓励我继续创作!文章目录
 1. 一、GPU服务器
 2. 二、CPU服务器
 3. 三、mnist测试
  1. (1)逻辑回归logistic测试
   1. a.batch_size : 128
   2. b.batch_size : 256
   3. c.batch_size : 512
  2. (2)卷积神经网络conv测试
   1. a.batch_size : 128
   2. b.batch_size : 256
   3. c.batch_size : 512
  3. (3)循环神经网络lstm测试
   1. batch_size : 512
| | 博客全站共37.4k字